• Uitnodiging en algemene ledenvergadering 14 november 2018

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

  Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 in ons clubhuis.

  Aanvang 20.00 uur.

  AGENDA:

  1.       Opening
  2.       Ingekomen stukken
  3.       Notulen ledenvergadering 2017
  4.       Jaarverslag secretaris
  5.       Verslag penningmeester
  6.       Verslag kascommissie
  7.       Vaststellen kascommissie
  8.       Begroting en vaststellen contributie
  9.       Mededelingen van het bestuur:
           1. Overleg gemeente m.b.t. kunstgras
           2. Aanvullingen Huishoudelijk Regelement
           3. Rookbeleid
  10.     Scheidsrechtersbeleid en convenant   
  11.     Bestuursverkiezing *
         - Aftredend (niet herkiesbaar):       Jacquelien Prent-Withaar
         - Aantredend:                               Wouter Westenbrink
  12.     Rondvraag
  13.     Sluiting

   * Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

  Namens het bestuur,

  Anneke Oosterhuis
  Secretaris SVN’69