• HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  Vereniging Sportvereniging Nijeveen ’69 (S.V.N.’69)
  Gevestigd te Nijeveen

  Noot voor de lezer:
  De functies kunnen door zowel een man als een vrouw worden uitgeoefend. Daar waar in het reglement over hij wordt gesproken wordt bedoeld hij/zij.

  Naam en Zetel  
  Artikel 1 
  De vereniging draagt de naam van S.V.N.’69. Zij is gevestigd te Nijeveen. De kleuren van de vereniging zijn rood-wit. Het originele sporttenue bestaat uit: een wit shirt met diagonale rode streep, rode broek en witte kousen met rode band.

  Tegenwoordig is het clubtenue mede afhankelijk van de afspraken die met sponsoren worden gemaakt.

  Duur, doel en middelen ter bereiking van het doel
  Artikel 2
  De duur (onbepaalde tijd) van de vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de art. 2, 3 en 4 van de Statuten.

  Leden
  Artikel 3
  De vereniging bestaat uit:
  1. voetballende leden
       A: senioren (dames en heren)
       B: jeugd (dames en heren)
  2. ondersteunende leden
  3. leden van verdienste en ereleden

  Voetballende leden
  Artikel 4 
  Voetballende leden zijn gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Zij worden onderverdeeld in:
               1: Seniorleden, die vóór 1 januari van het lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn.
               2: Jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

  Ondersteunende leden
  Artikel 5
  Ondersteunende leden zijn niet gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden en trainingen. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Ondersteunende leden  hebben stemrecht en mogen tevens een functie in de vereniging bekleden.

  Ereleden en leden van verdienste
  Artikel 6
  Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste 2/3e van de  uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

  Verkrijging van het lidmaatschap
  Artikel 7
  Het lidmaatschap kan schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beoordeeld de aanvraag en neemt een besluit tot toelating. De besluiten worden via de website bekendgemaakt. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.  

  Het verzoek wordt gedaan via een door het bestuur opgesteld aanmeldingsformulier, dat op website www.svn69.nl kan worden gedownload. Het bestuur kan eisen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

  De secretaris maakt de aanvraag direct bekend op de website. Binnen veertien dagen na deze bekendmaking kan ieder voetballend lid, onder opgave van redenen, schriftelijk bezwaar maken tegen de toelating. Na het verstrijken van deze termijn beslist het bestuur zo spoedig mogelijk.  

  Indien tot toelating wordt besloten, wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager. De toelating wordt op dezelfde wijze bekend gemaakt zoals bovenstaand ten aanzien van de aanvraag is bepaald. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

  Door verkrijging van het lidmaatschap (behoudens het ondersteunende lidmaatschap en leden die deelnemen aan de 40 + training) van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B) De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en Reglementen van de K.N.V.B. Het bestuur is bevoegd aan de K.N.V.B alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

  Einde van het lidmaatschap
  Artikel 8
  Het lidmaatschap eindigt door:

  1. Opzeggen

  2. Overlijden

  3. Royement

  Opzegging.
  De opzegging dient tenminste één maand vóór het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin het werd opgezegd. Jeugdleden kunnen per 30 juni en 31 december het lidmaatschap beëindigen.

  Overlijden.
  Het lidmaatschap wordt direct per datum overlijden beëindigd

  Royement

   

  1. wegens niet nakomen van geldelijke verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het bestuur

  2. wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging geschiedt door een Algemene Vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldig stemmen en wel op voordracht van het bestuur of op een door tenminste tien seniorleden veertien dagen vóór de betrokken Algemene Vergadering ingediend voorstel.

  Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap: hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen na te komen.

  Verenigingsjaar

  Artikel 9
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

   

  Het Bestuur

  Artikel 10

   

  Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester (dagelijks bestuur)  en 6 algemene leden die ieder aanvullende taken toegewezen kunnen krijgen. De bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De leden van het bestuur worden op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering door de stemgerechtigde leden gekozen voor een termijn van drie jaar.

   

  De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij het bestuursbesluit geregeld.

   

  Verenigingsbelangen

  Artikel 11

   

  Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen.

   

  Voorzitter

  Artikel 12

   

  De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen  en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit noodzakelijk acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, indien 1/3 van de tijdens Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden dit kenbaar maakt.

   

  Secretaris

  Artikel 13

   

  De secretaris voert de administratie van de vereniging uit, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift (hard copy of digitaal) te houden. Op de gewone Algemene Vergadering brengt hij het jaarverslag uit.

  Hij is verantwoordelijk voor het (laten) bijhouden van een ledenlijst of register, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

   

  Penningmeester

  Artikel 14

   

  De Penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor het beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van contributies en bijdragen. Hij houdt alle ontvangsten en uitgaven zodanig bij, dat de baten en schulden van de vereniging ten allen tijde direct inzichtelijk zijn.

  Betalingen uit de verenigingskas worden door hem met facturen onderbouwd.  Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij het verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in het betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.

  Hij is verplicht de kascommissie alle inlichtingen te verstrekken welke de kommissie van hem verlangt voor het uitvoeren van de jaarlijkse kascontrole.

  Gelijke verplichting bestaat voor hem tegenover het bestuur, dat hem ten allen tijde ter verantwoording kan roepen.

  De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering

   

  Algemeen bestuursleden

  Artikel 15

   

  Het bestuur bepaalt, welke taak ieder algemeen bestuurslid in het bijzonder zal hebben te vervullen.

   

  Dagelijks bestuur

  Artikel 16

   

  Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, wat dan wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur behandelt de zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die hen worden opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

   

  Stemgerechtigde leden

  Artikel 17

   

  Senior leden en ondersteunende leden  zijn stemgerechtigd; ereleden en leden van verdienste, die niet tevens senior lid zijn, hebben een adviserende stem.

   

  Vergaderingen

   

   

  Gewone jaarlijkse Algemene vergadering

  Artikel 18 

   

  Tussen 1 juli en 1 november wordt jaarlijks de gewone Algemene Vergadering gehouden.

  Dag, uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgesteld.

  De leden worden tot de algemene Vergadering schriftelijk (aanplakbiljet in kantine) en digitaal (via de website: www.svn69.nl)  door de secretaris opgeroepen; de termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, en de te behandelen onderwerpen.

   

  De Algemene Vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie, ten aanzien van de te behandelen onderwerpen.

   

  Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

   

  Zijn geen tegenkandidaten gesteld dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

   

  Vast agendapunten

  Artikel 19

   

  Tijdens de  Gewone jaarlijkse Algemene vergadering zal:

  1. de secretaris het jaarverslag uitbrengen, alsmede de notulen van de vorige algemene vergadering;

  2. de penningmeester het financiële verslag uitbrengen, waarna de vergadering, gehoord het advies van de kascommissie, gelegenheid moet worden gegeven zich over décharge van het bestuur uit te spreken.

  3. De begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld.

  4. De verkiezing van bestuur en commissies plaats hebben.

   

  Buitengewone Algemene vergaderingen

  Artikel 20

   

  Een buitengewone algemene vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelde punten, schriftelijk heeft verzocht. In dit geval dient de vergadering binnen drie weken na de ontvangst van het verzoek te worden gehouden. Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf  bevoegd tot de oproeping van de betreffende vergadering over te gaan. Het bij art. 18, met betrekking tot het oproepen bepaalde, vindt overeenkomstig toepassing.  Bestuursvergaderingen

  Artikel 21

   

  Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden, belegd.

   

  Artikel 22

   

  Een bestuursvergadering is niet bevoegd besluiten te nemen, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

   

  Commissies

  Artikel 23

   

  Er zijn de volgende commissies:

   

  1. Technische commissies.

  2. Kascommissies

  3. Jeugdcommissie (ook te noemen jeugdbestuur)

  4. Activiteitencommissie

  5. Sponsorcommissie

   

  De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Aan iedere commissie neemt, met uitzondering van de kascommissie, een bestuurslid deel.

   

  De kascommissie wordt op de gewone jaarlijkse algemene vergadering voor een jaar gekozen. De andere commissies worden door het bestuur benoemd.

   

  Technische commissie

  Artikel 24

   

  De technische commissie voor senioren bestaat uit 5 leden. Zij is belast met het samenstellen van de senioren elftallen en adviseert het bestuur over het technisch te voeren beleid.

   

  Kascommissie

  Artikel 25

   

  De kascommissie bestaat uit drie leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

   

  Indien de kascommissie van mening is om de penningmeester voor zijn beheer décharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering te doen.  Contributie

  Artikel 27

   

  De contributie wordt jaarlijks tijdens de gewone jaarlijks algemene ledenvergadering vastgesteld. De bedragen worden op de website www.svn69.nl bekend gemaakt.

   

  Ereleden en leden van verdienste, die tevens voetballend lid zijn, worden van het betalen van verenigingscontributie vrijgesteld.

  De algemene vergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid een intredegeld zal worden geheven. Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld.

   

  Donateurs betalen voor een jaarlijkse bijdrage ad € 6,00.

   

  Straffen

  Artikel 28

   

  Het bestuur is bevoegd een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. Als reden voor schorsing komt in aanmerking wangedrag in de ruimste van het woord zowel in als buiten de vereniging. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Een schorsing, welke bij het houden van de gewone jaarlijkse algemene vergadering nog loopt, vervalt alsdan van rechtswege, tenzij de algemene vergadering de schorsing verlengt.

  Het bestuur is bevoegd bij reglement boetes op te leggen voor overtredingen en verzuimen. Het reglement verbindt onmiddellijk, nadat het aan de leden bekend gemaakt is, doch verliest zijn kracht, wanneer het niet op de eerstkomende algemene vergadering is bekrachtigd.

   

  Aanvullende artikelen

  Artikel 29

   

  Leden direct betrokken bij de jeugd, als leider, trainer of vanuit een andere hoedanigheid zijn verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen aan het bestuur. Een VOG heeft binnen de vereniging een maximale geldigheidsduur van vijf (5) jaar. De kosten van een VOG komen voor rekening van de vereniging.

   

  Artikel 30

   

  Wanneer de jeugdcommissie, door een tekort aan vrijwilligers, niet in staat blijkt goede invulling te geven aan voldoende trainers en leiders per jeugdteam, adopteert een seniorenteam, een ouder jeugdteam of een vrouwenteam het betreffende jeugdteam.

  De spelers van het adopterende team zijn dan of zelf verantwoordelijk voor de invulling van het trainer- of leiderschap of ondersteunen de jeugdcommissie bij het vinden van trainers en/of leiders voor het betreffende team.

   

  Artikel 31

   

  Als de scheidsrechterscoördinator voor een wedstrijddag onvoldoende scheidsrechters ter beschikking heeft, doet hij een beroep op de 40+ spelers/de recreanten.

  De 40+spelers/de recreanten overleggen wie onderling wie de betreffende wedstrijd als scheidsrechter voor zijn rekening neemt.

   

  Artikel 32

   

  In verband met een goede en adequate bereikbaarheid van het sportpark door brandweer, politie en ambulance worden fietsen uitsluitend gestald op de daarvoor aangewezen plaatsen.

   

  Artikel 33

   

  Vanaf 1 januari 2019 mag er op avonden waarop de jeugd traint en op zaterdag tot 12.00 uur niet meer gerookt worden op het gehele sportterrein van SVN’69.

  Roken in het zg. rookhok is dan, mits de deur gesloten is, wel toegestaan.   

   

  Slotbepaling

  Artikel 34

   

  In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet ( bijvoorbeeld de gedragscode), beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Ieder lid kan een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement aanschaffen, eventueel tegen betaling van een door het bestuur vastgestelde prijs. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van het reglement, mits niet in de strijd komende met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen, waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.

   

  Aldus vastgesteld ter algemene vergadering van 20 oktober 2010

   

  Het bestuur,

   

                                                      Voorzitter

                                                       Secretaris.