• ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

   

  Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 in ons clubhuis.

  Aanvang 20.00 uur.

   

  AGENDA:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ledenvergadering 2016
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Vaststellen kascommissie
  8. Begroting en vaststellen contributie
  9. Mededelingen van het bestuur, o.a.:

  - Vrijwilligersbeleid (teams)
  - Duurzaamheid, toelichting energiescan

  1. Bestuursverkiezing *

  - Aftredend (herkiesbaar):             Trijntje Bijker - Winters
  - Aftredend (niet herkiesbaar):       Fijgje Bos - Oosterhuis

  - Aantredend:                                       Anneke Oosterhuis - Foekens

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

   

  * Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgedragen, mits zij hiervan voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

  Namens het bestuur,

  Fijgje Bos

  Secretaris SVN’69